Villkor för däckförvaring

Däckförvaring: Med däckförvaring avses förvaring av däck, fälgar eller hjul (däck och fälgar), nedan gemensamt kallat ”Däck”.

Inlämnare: Med inlämnare avses den som lämnat in Däck för förvaring.

Kund: Med Kund avses ägare till Däck och bil i de fall avtal innehållande bestämmelser om däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan ägare till däck och bil samt å andra sidan Bromma Däck & Bilservice. Med Kund avses i annat fall den som lämnat in däck (dvs. Inlämnaren).

Förvaringstidens längd: Förvaringstiden för Däck är 1 säsong Sommar/Vinter dvs. inlämnade före den 31 maj upphör den 31 december och, för Däck inlämnade före den 31 december den 31 maj. Däck som inte hämtas innan förvaringstiden upphör blir fullt debitierad 1 säsongs förvaringsavgift.

1. Pris för däckförvaring
1.1 Förvaring av Däck sker till det pris som Bromma Däck tillämpar enligt vid var tid gällande tjänsteprislista. Betalning för förvaringstjänsten erläggs i förskott, kontant,kort eller efter sedvanlig kreditkontroll, mot faktura. Vid betalning mot faktura ska betalning vara tillhanda senast 20 dagar från fakturadatum.

1.2 Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635). Vidare uttas en särskild avgift för betalningspåminnelse och inkasso enligt vid var tid gällande lag.

2.Förvarade Däck
2.1 Under Förvaringstiden tvättar (Silver & Guld förvaring) Bromma Däck förvarade Däck, kontrollerar mönsterdjup samt förvarar Däcken på ett fackmannamässigt sätt. Däck är försäkrade till följd av brand-, inbrotts- och vattenskador för kund som saknar en motorfordonsförsäkring som täcker dessa skador, medan Bromma Däck står för självrisken för kund som har en täckande motorfordonsförsäkring.

2.2 Förvaring i strid mot p. 2.1 utgör fel i förvaringen.

2.3 Är Kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Bromma Däcks rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Bromma Däcks skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

2.4 Bromma Däcks ersättningsskyldighet till Kund på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.

2.5 Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.6 Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes.
Har förvaringsuppdraget avslutats får Kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Bromma Däck om att han vill åberopa dröjsmålet.

3. Säkerhet m.m. i förvarade Däck
3.1 Bromma Däck har panträtt i förvarade Däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta avtal. Om Däcken förkommer eller förstörs, har Bromma Däck istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.

3.2 Är Kunden konsument sen med betalning får Bromma Däck hålla kvar däcken till dess att Bromma Däck fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Bromma Däcks fordran.

3.3 Är Kunden näringsidkare och sen med betalning har Bromma Däck rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarade Däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Bromma Däcks sammanlagda fordringar täcks. Bromma Däck skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

3.4 Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat Däcken innan Förvaringstidens utgång gäller beträffande Bromma Däcks rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982)

3.5 Är Kunden näringsidkare och har Däcken inte avhämtats innan Förvaringstidens utgång tillfaller Däcken Bromma Däck
3 månader efter Förvaringstidens utgång.

4. Övriga bestämmelser
4.1 Inlämnarens personuppgifter behandlas av Bromma Däck i en säker datamiljö, med tillämpning av gällande industriella standards och övriga lämpliga säkerhetsmetoder och procedurer.

4.2 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Bromma Däcks skriftliga medgivande.

4.3 Det åligger Kunden att tillse att Bromma Däck har aktuell adress för kallelse till däckskifte.

4.4 Kunden medger att kallelse enligt detta avtal skickas till av Inlämnaren till Bromma Däck senast angiven adress. Har kallelse skickats till sådan adress skall Kunden anses delgiven kallelsen.

4.5 Bromma Däck har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren – om inte annat särskilt anges på incheckningsblanketten i samband med incheckning- är ägare av de förvarade Däcken.